Billy Mountain Goat

Billy Mountain Goat

160810G4821

Mountain Goat (Oreamnos americanus) billy, Yukon Wildlife Preserve, Yukon

array(11) { ["1#090"]=> array(4) { [0]=> string(3) "%G" [1]=> string(3) "%G" [2]=> string(3) "%G" [3]=> string(3) "%G" } ["2#000"]=> array(1) { [0]=> string(2) "" } ["2#120"]=> array(1) { [0]=> string(73) "Mountain Goat (Oreamnos americanus) billy, Yukon Wildlife Preserve, Yukon" } ["2#105"]=> array(1) { [0]=> string(19) "Billy Mountain Goat" } ["2#080"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Ron Erwin" } ["2#085"]=> array(1) { [0]=> string(12) "Photographer" } ["2#110"]=> array(1) { [0]=> string(9) "Ron Erwin" } ["2#055"]=> array(1) { [0]=> string(8) "20160810" } ["2#060"]=> array(1) { [0]=> string(11) "163112+0000" } ["2#025"]=> array(22) { [0]=> string(13) "Mountain Goat" [1]=> string(19) "Oreamnos americanus" [2]=> string(19) "Rocky Mountain goat" [3]=> string(10) "Whitehorse" [4]=> string(5) "Yukon" [5]=> string(23) "Yukon Wildlife Preserve" [6]=> string(14) "alpine species" [7]=> string(7) "animals" [8]=> string(5) "billy" [9]=> string(11) "black horns" [10]=> string(15) "captive animals" [11]=> string(5) "fauna" [12]=> string(5) "horns" [13]=> string(5) "males" [14]=> string(7) "mammals" [15]=> string(7) "seasons" [16]=> string(6) "spikes" [17]=> string(6) "summer" [18]=> string(8) "ungulate" [19]=> string(5) "white" [20]=> string(8) "wildlife" [21]=> string(4) "wool" } ["2#116"]=> array(1) { [0]=> string(12) "© Ron Erwin" } }